Pravila privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih
podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice
Likechocolate.net. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Izjave o
privatnosti & Uvjeta kupnje (Predugovorne obavijesti) stranice
Likechocolate.net.

Izjava o privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi
Tvrtka, pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati korisnike
i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.
Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Trvtci sa
zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih
odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele
da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorna je Tvrtka: Studio Koohinja d.o.o., Ivana Lackovića Croate 2, Odra, 10020 Zagreb, OIB: 38312616983

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka – e-mail: matejka@koohinja.hr

NAČIN PRIKUPLJANJA I VRSTE PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Pojedine usluge koje Tvrtka pruža zahtijevaju prikupljanje
osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci
na sljedeće načine:

1. Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način
da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu Obrtu kao voditelju obrade
u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U
svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti
Obrtu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa
radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog
asortimana:

a) ime i prezime;
b) adresa;
c) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
d) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
e) podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;
f) podaci o navikama korisnika i/ili kupaca
g) OIB

2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili
iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski
imenik i druge javno dostupne servise);

3. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama i
Web-shop portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim
identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao
što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na
računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se
upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili
kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi
web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te
posjećenosti web-stranice Tvrtke. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje
uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih
internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik
i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Tvrtke. Međutim, postoji
vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće
biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za
pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji,
u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju
poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika
i/ili kupca. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće
podatke:

a) podatke o IP adresi;
b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;
c) podatke o navikama korisnika i/ili kupaca – navedene podatke kreiramo u svrhu profiliranja korisnika i/ili kupaca.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Tvrtka prikuplja
ovise o vrsti usluge koju Tvrtka pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o
pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Tvrtka neprestano vodi
brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za
postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

U KOJE SVRHE SE OSOBNI PODACI PRIKUPLJAJU I DALJE OBRAĐUJU

Osobne podatke Tvrtka prikuplja kako bi moglo pružati,
održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih
proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste
pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Tvrtke te u svrhu izvršavanja
ugovornih obveza Tvrtke. Takve podatke Tvrtka prikuplja podatke na temelju privole
koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i
u jednom od sljedećih slučajeva.

Izvršenje ugovornih obveza

Tvrtka prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika
i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, dostave naručenih
proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih
dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika
i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem
ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili
kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora,
odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka,
Tvrtka neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje
vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza

Tvrtka je obvezna na temelju podnesenog pisanog zahtjeva
korisnika i/ili kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih
podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima,
ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje
obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu
osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Interne svrhe

Tvrtka  koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca
isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa
korisnika i/ili kupaca i/ili Tvrtke . Primjerice, navedeno uključuje korištenje
osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje
korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

VREMENSKO TRAJANJE ČUVANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju
osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Tvrtka je u pojedinim slučajevima obvezno
čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu
propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni.
Protekom zakonskog roka koji obvezuje Tvrtku na čuvanje pojedinih osobnih
podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka
čini legitimni interes Tvrtke ili privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci
se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

a) podaci o postojećim korisnicima i/ili kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;
b) podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima: 3 mjeseca;

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Tvrtke
i/ili privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka
navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili
kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi.

PRAVA KORISNIKA/KUPACA

Pravo na pristup osobnim podacima

Tvrtka se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog
pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku
elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima,
informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti
osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja
kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom
vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje
tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Tvrtka će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih
osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni
osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene
podataka korisnika i/ili kupca.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Tvrtka će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:
a) kada osobni podaci korisnika i/ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
b) kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Tvrtka će osigurati u
slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada
nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga
traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne
podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje
pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na
obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Tvrtke, uključujući i
izradu profila korisnika i/ili kupaca.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na
obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za
potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Tvrtka će, kao
voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje
uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava
korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi
postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za
potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti
prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci
koriste u svrhu izrade profila.

GDJE SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Tvrtka obrađuje u
Republici Hrvatskoj.

POD KOJIM UVJETIMA SE OSOBNI PODACI PROSLJEĐUJU TREĆIMA

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Tvrtka prosljeđuje
trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

a) privole korisnika i/ili kupca;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza Tvrtke;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca.

UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti
ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i
nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom
potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje
privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i
nedvosmislenom radnjom ovlasti Tvrtku na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih
podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak
način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u
jednu ili više svrha.

KOME SE OBRATITI

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Tvrtke, korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:
Studio Koohinja d.o.o., Ivana Lackovića Croate 2, Odra, 10020 Zagreb, OIB: 38312616983

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Tvrtka zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u
bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim
osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito
provjeravaju sadržaj web-stranica Tvrtke radi informiranosti oko ažurnog
sadržaja ove Politike.

U Zagrebu, lipanj 2021. godine.